Www.certificat-audit-energetic.ro

 

Auditor energetic

 

Auditorul energetic este acea persoana fizica atestata professional care are capacitatea si dreptul de a realiza audituri si certificate energetice.

Auditorul energetic este atestat de catre ministerul dezvoltarii regionale si locuintei.

Dosarul pentru atestarea auditorilor energetici va cuprinde:

 cerere tip;

 Copia actului de identitate pe care se va trece numarul de telefon ;

 3 poze de 5x4cm;

 Memoriu de activitate in concordanta cu inregistrarile din cartea de munca detaliat in functie de specialitatea solicitata;

 2 recomandari din partea unor institutii sau agenti economici in care si-a desfasurat activitatea solicitantul solicitantul care fac referire la experienta profesionala in specialitatea solicitata de acesta;

 1 recomandare din partea unei asociatii profesionale in domeniu;

 Copie a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant tehnic superior sau copie legalizata a actului de echivalare a diplomei;

 Copie integrala a carnetului de munca;

 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa ca nu a suferit condamnari penale, scrisa de mana, datata si semnata sau copie legalizata a cazierului;

 Chitanta pentru achitarea taxei.

 

Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampila si legitimatia.

 

Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca auditorii, persoane fizice:

 persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

 persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa nu fi suferit condamnari penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevanta in domeniul energetic ;

 Pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu .Experienta profesionala trebuie sa fie dobandita prin activitate acumulata in invatamant, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, in urmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domenii tehnice cu conotatie energetica .

 Pregatirea in domeniul elaborarii auditurilor energetice .Aceasta cerinta se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, agreata de catre ARCE in conformitate cu prevederile Ghidului de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui ARCE nr. 57/2003.

 

Cerintele care trebuie indeplinite de catre persoane juridice: :

 sa detina minimum 3 auditori energetici autorizati conform legii, cu statut permanent pe baza de contract ;

 sa faca dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are in dotare echipamente de masurare specifice auditurilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau ca este in posesia unui contract cu un operator economic care are astfel de dotari .

 

 

 

 

 

Date de contact auditor energetic pentru intocmire certificate energetic:

0764.701.500/ 0764.701.510

office@idealproiect.com